Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji

Jednání Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji 

Jednání  Datum  Zápis 
Rada Sdružení 6. 9. 2022 Zápis ze zasedání Rady Sdružení 6. 9. 2022
Valná hromada  9. 3. 2022 Zápis Valná hromada 2022
Rada Sdružení  10. 11. 2021 Zápis z jednání Rady Sdružení 10. 11.
Valná hromada 10. 3. 2021 Zápis Valná hromada 2021
Setkání členů Sdružení   16. 12. 2020 Zápis ze setkání Sdružení 16. 12. 2020
Rada Sdružení  12. 2. 2020 Zápis z jednání Rady Sdružení 12.2. 2020
Valná hromada Sdružení  13. 11. 2019 Zápis z Valné hromady 2019
Rada Sdružení  16 . 4. 2019 Zápis z jednání Rady Sdružení 2019
Valná hromada Sdružení 5. 12. 2018 Zápis z Valné hromady Sdružení 2018
Rada Sdružení  24. 5 . 2018 Zápis z jednání Rady Sdružení 2018
Činnost Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje
 • propagace cestovního ruchu a turistických možností v Libereckém kraji,
 • tvorba a propagování produktů cestovního ruchu v Libereckém kraji,
 • podpora údržby stávající turistické infrastruktury a její smysluplné rozšiřování,
 • podpora získávání a předávání informací v cestovním ruchu s důrazem na spolupráci informačních center a její koordinaci, vytváření jednotného informačního systému
 • poradenství v oblasti cestovního ruchu, sledování nových trendů v této oblasti včetně spolupráce se zahraničními subjekty,
 • koordinace prezentace turistických nabídek v Libereckém kraji na tuzemských i zahraničních výstavách a veletrzích cestovního ruchu,
 • spolupráce na tvorbě koncepčních a strategických dokumentů,
 • podpora vzniku organizačních struktur v turistických regionech a oblastech Libereckého kraje a vytváření podmínek pro jejich stabilizaci,
 • spolupráce s dalšími subjekty při zvyšování nabídek v oblasti cestovního ruchu, zejména provozovateli a správci památkových objektů, přírodních zajímavostí, orgány státní památkové péče a ochrany přírody, organizátory kulturních a sportovních podniků a neziskovými organizacemi,
 • spolupráce při získávání finanční podpory jednotlivých rozvojových aktivit v oblasti cestovního ruchu, případně tvorba vlastních grantových programů na podporu těchto aktivit,
 • spolupráce s ostatními státními, veřejnými i soukromými organizacemi a sdruženími pro rozvoj cestovního ruchu v České republice,
 • spolupráce v rámci Euroregionu Nisa a dalšími zahraničními partnery
 • vykonává činnost odborné pracovní skupiny cestovního ruchu při Regionální stálé konferenci Libereckého kraje vyplývající z jejího Statutu (článek 3, bod 6.) a na základě odborné diskuze navrhuje doporučení pro Regionální stálou konferenci Libereckého kraje