Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji

Činnost Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje
 • propagace cestovního ruchu a turistických možností v Libereckém kraji,
 • tvorba a propagování produktů cestovního ruchu v Libereckém kraji,
 • podpora údržby stávající turistické infrastruktury a její smysluplné rozšiřování,
 • podpora získávání a předávání informací v cestovním ruchu s důrazem na spolupráci informačních center a její koordinaci, vytváření jednotného informačního systému
 • poradenství v oblasti cestovního ruchu, sledování nových trendů v této oblasti včetně spolupráce se zahraničními subjekty,
 • koordinace prezentace turistických nabídek v Libereckém kraji na tuzemských i zahraničních výstavách a veletrzích cestovního ruchu,
 • spolupráce na tvorbě koncepčních a strategických dokumentů,
 • podpora vzniku organizačních struktur v turistických regionech a oblastech Libereckého kraje a vytváření podmínek pro jejich stabilizaci,
 • spolupráce s dalšími subjekty při zvyšování nabídek v oblasti cestovního ruchu, zejména provozovateli a správci památkových objektů, přírodních zajímavostí, orgány státní památkové péče a ochrany přírody, organizátory kulturních a sportovních podniků a neziskovými organizacemi,
 • spolupráce při získávání finanční podpory jednotlivých rozvojových aktivit v oblasti cestovního ruchu, případně tvorba vlastních grantových programů na podporu těchto aktivit,
 • spolupráce s ostatními státními, veřejnými i soukromými organizacemi a sdruženími pro rozvoj cestovního ruchu v České republice,
 • spolupráce v rámci Euroregionu Nisa a dalšími zahraničními partnery
 • vykonává činnost odborné pracovní skupiny cestovního ruchu při Regionální stálé konferenci Libereckého kraje vyplývající z jejího Statutu (článek 3, bod 6.) a na základě odborné diskuze navrhuje doporučení pro Regionální stálou konferenci Libereckého kraje