Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Projekty

Projekt „Objev skryté skvosty“

aa

Vedoucím partnerem je Okresní hospodářská komora Liberec. Kromě Libereckého kraje je do projektu zapojeno dalších osm partnerů – na české straně města Frýdlant, Raspenava a obce Horní a Dolní Řasnice a Heřmanice, na polské straně okres Lubański a města Świerzawa a Pielgrzymka.

 

Popis projektu

Projekt si klade za cíl podpořit cestovní ruch v příhraniční oblasti Libereckého kraje a Polska, primárně ve Frýdlantském výběžku, Powiatu Lubański, Powiatu Lwówecki a Powiatu Zlotoryjski. Všechny tyto oblasti mají turistický potenciál, avšak jsou dlouhodobě stranou zájmu turistů z obou příhraničních oblastí. Určitý nezájem vyplývá z blízkosti turisticky velmi známých lokalit, na které se v současnosti soustřeďuje zájem turistů. Projekt je v návaznosti na strategické dokumenty Libereckého kraje v oblasti cestovního ruchu a plynule navazuje na marketingovou kampaň Skryté skvosty, která od roku 2020 propagovala právě místa s nižším turistickým zájmem. Pro danou oblast nebyl dosud realizován žádný projekt s podobným zaměřením.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření společné koncepce rozvoje cestovního ruchu v dotčených lokalitách v návaznosti na možnost čerpání finančních prostředků v rámci programového období 2021+. Koncepce rozvoje bude vytvořena ve dvojjazyčné verzi a bude obsahovat metodiku, jak mají jednotlivé obce postupovat v jednotném marketingu a propagaci.

Navazujícím cílem je představení turistické atraktivity oblasti a zvýšení povědomí o místech, které nedominují statistikám návštěvnosti. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí vytipování turisticky atraktivních míst, kterých je uvažováno až 100. Tato místa budou osazena tabulkami s QR kódy, které návštěvníka odkážou na více informací. Tyto cíle budou taktéž propagovány pomocí marketingové kampaně, která bude založena na tvorbě webových stránek a doplňujících aktivitách. Projekt přirozeně navazuje na marketingovou kampaň Skryté skvosty realizovanou Libereckým krajem. Návaznost je zajištěna účastí LK na projektu, využitím stejného názvu a případně využitím i dalších marketingových komponent (grafika atd.). V projektu je kampaň Skryté skvosty dále rozvíjena a to pouze na vymezeném území a ve větším detailu.

Za společným dědictvím na kole a pěšky 

Název projektu:  Za společným dědictvím na kole i pěšky

Registrační číslo: 100298046

Vedoucí partner:  Ústecký kraj

 Projektoví partneři: 

Loga EU

Projekt je financován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Programu na podporu přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 2014 – 2020.

Führichův dům, Chrastava          

                                                                                                                                                      Führichův dům, Chrastava

Hlavním cílem projektu je zpřístupnit veřejnosti přírodní a kulturní dědictví (podstávkové domy a lidovou architekturu). K tomu dojde vytvořením přeshraničního turistického produktu pro pěší a cyklisty. Dotčeným územím je Ústecký kraj (České Švýcarsko, Šluknovský výběžek), Liberecký kraj (Českolipsko), Saské Švýcarsko, Lužické hory, region Zittauer Gebirge (jižní část Horní Lužice). Výhodou předkládaného projektu je jeho celistvost a zajištění propojenosti přeshraničního regionu.

Hlavního cíle projektu bude dosaženo postupnou realizací jednotlivých dílčích cílů projektu: 

1. Rozvoj cestovního ruchu zaměřeného na zpřístupnění společného kulturního a přírodního dědictví v krajině lidové architektury, zejména tedy podstávkových domů. Podstávkové domy jsou jedinečným druhem lidové architektury. Tento typ stavby je v Evropě ojedinělý a ve velké koncentraci se dochoval pouze v německo-česko-polském trojmezí. Kromě toho, že utváří charakter krajiny, dokládají také způsob života na území Horní Lužice, severních Čech a Dolního Slezska. Svědčí o společné historii, která země na tomto území spojuje. S podstávkovými domy se nespojují pouze stavebně-historické a kulturní hodnoty, nýbrž také současné pojmy jako ekologické stavby a zdravé bydlení. 

2. Rozvoj a propojení společné přeshraniční sítě stezek jako základní turistické infrastruktury. Jedná se o propojení Ústeckého kraje, okresu Děčín, oblasti Českého Švýcarska a Šluknovského výběžku s Libereckým krajem, v oblasti Českolipska a na německé straně dojde k propojení s obcemi Bad Schandau, Sebnitz, Neustadt a okresy Budyšín a Zhořelec.

3. Vytvoření společného přeshraničního turistického produktu a realizace společných marketingových opatření pro dosažení cílů projektu a rozvoj oblasti. V rámci těchto společných marketingových aktivit bude realizována promojízda, setkání destinačních agentur a turistických infocenter z projektové oblasti, společná mapa pro pěší a cyklisty, společný průvodce, workshopy, veletrhy atd., krátké filmy propagující cyklistické stezky.

Výsledkem projektu bude turistický produkt zaměřený na kulturní a přírodní dědictví v území podstávkových domů. Bude proznačena přeshraniční síť cyklistických tras .

Česko - německý informační plakát

 

Logo projektu