Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Náplň činnosti oddělení cestovního ruchu

Oddělení se podílí  :

1. podílí se na realizaci opatření z Programu rozvoje cestovního ruchu LK (PRLK) a
aktualizaci tohoto dokumentu
a) podílí se na zpracování koncepčních a strategických materiálů v oblasti cestovního
ruchu, zejména PRLK apod.(a dalších odborů úřadu, obcí LK, mikroregionů, jiných
krajů, státních organizací) zejména pro turistické regiony zasahující do
sousedících krajů včetně analýz rozvoje cestovního ruchu
b) spolupracuje na tvorbě celostátní koncepce cestovního ruchu a vymezení hlavních
územních problémů a priorit


2. zajišťuje koordinaci činnosti subjektů cestovního ruchu v kraji
a) podporuje vznik a rozvoj sdružení činných v cestovním ruchu v souladu s opatřeními
Programu rozvoje Libereckého kraje
b) spolupracuje s Českou centrálou cestovního ruchu a se subjekty činnými v cestovním
ruchu jako krajský koordinátor cestovního ruchu
c) koordinuje aktivity obcí, mikroregionů a dalších subjektů činných v cestovním ruchu
d) podílí se na rozvoji cykloturistiky, pěší turistiky, běžeckého lyžování a dalších druhů
turistik


3. zajišťuje propagaci cestovního ruchu
a) připravuje a realizuje vydání propagačních materiálů představujících kraj jako celek
b) podílí se na reprezentaci kraje na výstavách a veletrzích cestovního ruchu
c) podílí se na budování a udržování informačního systému v oblasti cestovního ruchu v
kraji
d) využívá možnosti grantové a propagační politiky České centrály cestovního ruchu
a Ministerstva pro místní rozvoj
e) využívá možností krajských a národních zdrojů, fondů EU pro podporu cestovního
ruchu
f) spolupracuje s odborem informatiky na doplňování dat ve struktuře GIS


4. podílí se na realizaci grantových schémat kraje


5. podává žádosti o finanční podporu z fondů EU v závislosti na finančních možnostech
kraje, realizuje projekty a zajišťuje jejich udržitelnost