Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Náplň činnosti oddělení cestovního ruchu

Akční plán oddělení cestovního ruchu Libereckého kraje 2022

1. Priority roku 2022

 • Polepy vozidel – realizace na minimálně ½ vozidel, které jsou k dispozici. Propagace PO LK a konkrétních míst dle priorit DMO
 • Aplikace logomanuálu REGION LIBEREC – do všech forem propagace, online, sociální sítě, tištěné materiály, fyzická propagace...
 • Strategie cestovního ruchu LK 2022 – 2026 – dokončena, vyřešeny klíčové otázky (funkčnost Sdružení cr LK, postavení KÚLK v pyramidě DCR, dlouhodobé financování DMO)
 • Projekt Za společným dědictvím na kole i pěšky – kompletní realizace projektu ve spolupráci s „dopravou“
 • Revitalizace turistického portálu a Datového skladu LK – tur. portál = komplexní změna prezentace, nový vizuál, důraz na klíčová témata a regiony LK. DS = aktualizace funkčnosti, zjednodušení ovládání, vyčištění od starých a neplatných dat, změna uživatelských podmíne

2. Krátkodobé/aktuální – do 31. 3. 2022

 • Zaměření na nové formy propagace na sociálních sítích – vytvoření min. 10 ks videí formátu reels, spuštění profilu na TIK TOKu
 • Spuštění PPC reklam – měsíční kampaně podle marketingového plánu na Google Ads, případně na Skliku
 • Marketing PO LK – nastavení jednotného systému propagace, prověření možností „zajímavějšího“ marketingu – společné produkty atd.
 • Křišťálové údolí - sociální sítě – nastavení systému kvalitnější propagace na FB a IG
 • Video prezentace – vytvoření nových spotů – zimní, letní; včetně překladů do jazykových mutací

3. Střednědobé – do 31. 8. 2022

 • Propagace témat dle marketingového plánu: Skryté skvosty 2, Železniční skvosty, „Kam s dětmi?“, Hřebenovka. Veškeré propagační brožury vydávány také v online podobě
 • MICE – vytvořen plán činností a základní zmapování území. Tvorba jednoduché webové prezentace (microsite)
 • Podpora audiovizuální tvorby s lokacemi na území Libereckého kraje – realizace finanční podpory vybraných filmových produkcí + zajištění smysluplného a trvale udržitelného financování Liberec Film Office
 • Fyzická prezentace LK – zaměření na prezentaci mimo LK (Praha, okolní kraje), vytvořen atraktivní doplňkový program
 • Křišťálové údolí – návštěvnické centrum – finálně definovat základní parametry (provozovatel, místo, financování...).

4. Dlouhodobé – do 31. 12. 2022

 • Personální posílení oddělení cestovního ruchu – v návaznosti na nový systém propagace PO LK na sociálních sítích
 • Sčítání návštěvnosti – realizace sčítání návštěvnosti: fyzicky, sčítače návštěvnosti, data mobilních operátorů/poskytovatelů platebních karet.
 • Realizace pasportu území LK – zmapování stavu infocedulí, značení a další doplňkové infrastruktury a navržení jednotného řešení
 • Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu LK - rozšíření rady sdružení o další členy (zástupci měst, podnikatelé; nastaven systém vzájemného informování v pravidelných časových intervalech
 • Dotace:
  • definování nového směru podpory v rámci 7.10 pro rok 2023 – například podpora drobné infrastruktury pro cyklisty (stojany, servisní stanice, nabíjecí stanice…)
  • zlepšení propagaci dotačních programů, a to jak v rámci vyhlašování výzev (zvýšení počtu žadatelů, ideální převis žadatelů), tak i následná propagace vzniklých projektů / proběhlých akcí v rámci tiskových zpráv
  • obnovit dotační program na podporu informačních center

5. Strategické – horizont 3 let

 • Zlepšit prezentaci rozsahu činností oddělení a jednotlivých úkolů směrem k politické reprezentaci (např. hejtman na výjezdním zasedání DMO) a odborné veřejnosti (tiskové zprávy...)
 • Transformace prezentace Libereckého kraje – první kraj bez externí inzerce, lídr v prezentaci na sociálních sítích
 • Navýšení finančních prostředků pro DMO – zohlednit vliv inflace, podpořit kofinancování projektových žádostí v dotačních programech (MMR, EU...)
 • Pracovat na změně fungování cestovního ruchu jako celku - připravení podmínek pro schválení Zákona o cestovním ruchu; razantní navýšení financování agentur Czechtourism; digitalizace cestovního ruchu; zlepšení prestiže oborus
 • Nebýt úředníky, ale „markeťáky

Marketingový plán 2022

Marketingová témata

Náplň oddělení cestovního ruchu 

 • podílíme se na zpracování koncepčních a strategických materiálů v oblasti cestovního ruchu a spolupracuje na tvorbě celostátní koncepce cestovního ruchu a vymezení hlavních územních problémů a priorit
 • zajišťujeme koordinaci činnosti subjektů cestovního ruchu v kraji: města a obce včetně informačních center, turistické atraktivity, ubytovací a stravovací zařízení, turistické regiony
 • v rámci pozice Krajského koordinátora cestovního ruchu (vedoucí oddělení) zajišťujeme distribuci toku informací do území od České centrály cestovního ruchu Czechtourism, Ministerstva pro místní rozvoj a dalšími celostátními subjekty činnými v cestovním ruchu (např. Fórum cestovního ruchu)
 • spolupracujeme na tvorbě celostátní koncepce cestovního ruchu a vymezení hlavních územních problémů a priorit
 • zajišťujeme financování klíčových hráčů a projektů v oboru pomocí přímých dotací: Destinační managementy, Klub Českých turistů (obnova turistického značení), veletrh Euroregion tour Jablonec nad Nisou, Křehká krása, Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu LK, projekt Pískovcová skalní města.
 • spravujeme pět dotačních programů: 7.6 Řemeslná a zážitková turistika, 7.7 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji, 7.8 Podpora informačních center, 7. 9 Podpora nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu a 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury - karavanová stání
 • zajišťujeme kompletní krajskou propagaci cestovního ruchu 
 1. webová prezentace: Turistický portál www.liberecky-kraj.cz – v listopadu 2020 byla spuštěna anglická mutace portálu a rozšířeny informace v německé a polské mutaci; dále web: www.hrebenovka.cz
 2. sociální sítě: profily REGION LIBEREC – Facebook, Instagram, Youtube; připravuje se cizojazyčný profil pro oslovení zahraniční klientely
 3. propagační materiály: vydáváme širokou paletu od trhacích map přes tematické brožurky (hrady zámky, rozhledny…) až po podporu marketingových kampaní (Skryté skvosty…).
 4. fyzická prezentace LK: prezentace na veletrzích cestovního ruchu v zahraničí i tuzemsku, další prezentační akce. Od 2021 útlum tuzemských veletrhů a zaměření na ostatní akce – ve spolupráci s tiskovým oddělením LK
 5. mediální kampaně – online, print, rozhlas – propagace dle jasného mediálního plánu
 6. influencer kampaně – podpora marketingových kampaní – nově od 2021
 7. zahraniční zastoupení agentury Czechtourism – úzká spolupráce na přípravě propagace na zahraničních trzích
 8. další formy propagace – videospoty, bannerová reklama (online i fyzická), propagace atraktivit
 • spravujeme a financujeme klíčový projekt „Křišťálové údolí“, úzce spolupracujeme na jeho neustálém rozvoji
 • získáváme finanční prostředky pro rozvoj oboru a trvale udržitelného cestovního ruchu pomocí dotačních titulů, realizujeme projekty a zajišťujeme jejich udržitelnost.
  • aktuálně: v udržitelnosti 2 projekty z EU (Nová Hřebenovka a Moderní příležitosti marketingu), V listopadu 2020 byl schválen projekt z Cíle 2: Za společným dědictvím na kole i pěšky (společně s Ústeckým krajem)
 • vlastníme a spravujeme virtuální úložiště dat s názvem Datový sklad, do kterého je zapojena většina subjektů cestovního ruchu