Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Vyhlášení 6. ročníku soutěže Památka roku 2020 Liberecké kraje

01. 02. 2021
Přihlašte obnovu kulturní památky do soutěže Památka roku 2020 Libereckého kraje.

Již po šesté vyhlašuje Liberecký kraj na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 14/21/ZK soutěž Památka roku ... Libereckého kraje. Jedná se o ocenění, které má za cíl, ocenit příkladnou, tj. nejkvalitnějšía obnovu kulturní památky a snahu vlastníka, který do obnovy často investuje nejen nemalé peníze, ale dost často i své představy, spoustu nervů, když se v průběhu realizace objeví nečekané překážky a očekávání vysněného výsledku. Nejlépe obnovená kulturní památka, a její vlastník jsou pak oceněni finanční odměnou ve výši 50.000 Kč a pamětní skleněnou plaketou s označením "Památka roku 2020 Libereckého kraje".

Podmínkou soutěže je dodržení závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče a dokončení obnovy nebo ucelené etapy nemovité kulturní památky v daném roce, tj. v roce 2020.

Přihlášku do soutěže může podat vlastník, nebo pověřený zástupce vlastníka nebo jiná fyzická či právnická osoba, která disponuje písemným souhlasem vlastníka se zařazením do soutěže. 

Zde můžete prostudovat podmínky soutěže - Statut Soutěže Památka roku Libereckého kraje

Přihláška do soutěže nebo přihláška do soutěže se souhlasem vlastníka

Povinné přílohy k přihlášce do soutěže:

1. položkový rozpočet realizovaného projektu,

2. čestné prohlášení o struktuře zdrojů financování,

3. fotodokumentace projektu před realizací a po realizaci obnovy, ucelené etapy obnovy,

4. vyjádření příslušného orgánu státní památkové péče ke kvalitě provedení obnovy nemovité kulturní památky.

Nepovinné přílohy:

1. průzkumy připadající v úvahu pro daný typ objektu (např. restaurátorský průzkum, inventarizace prvků, stavebně-historický průzkum, dendrochronologie apod.),

2. stavební řešení projektu - základní výkresy (půdorysy, řezy), příp. odpovídající část urbanistické studie.

Další potřebné přílohy k podání přihlášky do soutěže:

1. Plná moc k podání žádosti - v případě více spoluvlastníků.

2. Souhlas autora fotografie/í s publikováním na webových stránkách kraje.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu: pamatky@kraj-lbc.cz  a to nejdéle do 30. dubna 2021

 

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Prandnerová, tel.: 485 226 676, mob.: 739 541 651

Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.  

Propamátky

https://www.facebook.com/propamatky