Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

pohřebnictví

 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a  cestovního ruchu, oddělení památkové péče, vydává souhlas k provozování jak nově zřízeného veřejného pohřebiště, tak i ke změnám, popř. úpravám při vydávání řádu veřejného pohřebiště. Provozovatel pohřebiště je povinen předložit krajskému úřadu veškeré podklady, které si krajský úřad pro tento účel vyžádá. (viz. ust. § 18 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění zákona č. 193/2017, dále jen „zákon o pohřebnictví“).


Pokud je provozovatelem veřejného pohřebiště obec, vydává řád pro pohřebiště ostatním nebo jiným opatřením obce v samostatné působnosti, zákon o pohřebnictví nezmocňuje obec k vydání řádu obecně závaznou vyhláškou. Provozovatel má povinnost řád veřejného pohřebiště vyvěsit na veřejném pohřebišti, na místě pro zveřejňování důležitých informací obvyklém (tj. místě snadno přístupném, aby byl dokument dobře čitelný), kdy není ani vyloučena možnost jeho umístění na oficiální webové stránky obce či města, obecního věstníku apod. Dle řádu veřejného pohřebiště řídí provozovatel veškerou svoji činnost, jedná se o dokument oboustranně závazný v plném rozsahu jak pro nájemce hrobových míst, tak pro provozovatele veřejného pohřebiště.

Podklady vyžadované Krajským úřadem Libereckého kraje, přikládané k žádosti o schválení Řádu veřejného pohřebiště:

  1. Koncept řádu veřejného pohřebiště, o jehož schválení se žádá, zpracovaný provozovatelem veřejného pohřebiště​
  2. Hydrogeologický průzkum, který je nutný zpracovat vždy před zřízením nebo rozšířením veřejného pohřebiště kompetentní firmou, která má k jejímu zpracování patřičné oprávnění. Na jeho podkladě určuje krajský hygienik tlecí dobu a maximální hloubku hrobů a hrobek.

Povinné náležitosti řádu veřejného pohřebiště podle zákona o pohřebnictví:
(viz. ust. § 19 odst. 2 zákona o pohřebnictví; jejich uvedení v řádu veřejného pohřebiště Krajský úřad kontroluje pro udělení souhlasu)

  1. rozsah služeb poskytovaných na veřejném pohřebišti včetně stanovení druhů rakví pro ukládání do hrobů a hrobek, do kterých lze pohřbívat pouze v rakvích celodubových nebo z jiných tvrdých dřev, do kterých bude vložena spodní část zinkové vložky, nebo v rakvích kovových s nepropustným dnem [je možné je dělit na: základní (zabezpečení řádného chodu pohřebiště – tj. úklid komunikací a chodníků – zima a léto, sekání trávy, sběr listí, vodovod, kanalizace, evidence, správa apod.) a individuální (na žádost nájemce místa nebo vlastníka hrobového zařízení – tj. kopání hrobů, pohřbívání, exhumace, opravy náhrobků, úklid a výzdoby hrobových míst)]
  2. jsou-li součástí veřejného pohřebiště hroby, tlecí dobu pro lidské ostatky do nich ukládané v souladu s § 22 odst. 3,
  3. povinnosti návštěvníků veřejného pohřebiště v souvislosti s pořádkem na veřejném pohřebišti a zachováním důstojnosti tohoto místa a způsob a pravidla užívání zařízení veřejného pohřebiště (např. obřadních síní), pokud je této úpravy třeba,
  4. povinnosti provozovatele pohřebiště a dalších osob vykonávajících činnosti související se zajištěním řádného provozu veřejného pohřebiště,
  5. povinnosti nájemce hrobového místa, zejména pokud jde o rozsah údržby hrobového místa,
  6. dobu, po kterou je veřejné pohřebiště přístupno návštěvníkům,
  7. omezení vyplývající z územního rozhodnutí o zřízení veřejného pohřebiště,
  8. je-li veřejné pohřebiště provozováno prostřednictvím právnické nebo fyzické osoby, informace o této skutečnosti spolu s uvedením jejího jména a adresy, jde-li o fyzickou osobu, nebo názvu a sídla, jde-li o právnickou osobu.

VZOR    - Předloha Řádu veřejného pohřebiště – naleznete ZDE -> řád pohřebiště (dokument MS Word)
Výpis změn v řádu veřejného pohřebiště po účinnosti NOZ (2014) – naleznete ZDE -> Výpis změn ŘP (dokument MS Word)

Náležitosti nájemní smlouvy uzavírané mezi provozovatelem a nájemcem veřejného pohřebiště:
(nájemní smlouvy se od 1.1.2014 uzavírají podle ust. § 25 zákona o pohřebnictví a ust. §§ 2201 až 2234 zák. č. 89/2012, občanského zákoníku)

Povinné údaje:              1) informace o provozovateli pohřebiště
                                             2) informace o nájemci (nájemcích) hrobového místa
                                             3) identifikace hrobového místa – označení, přesné umístění, typ, účel atd.
                                             4) rozměry hrobového místa
                                             5) doba nájmu (celé datum, nedoporučuje se na dobu neurčitou)
                                             6) výše nájmu (tj. nájemné za m2 hrobového místa + služby s nájmem spojené)
 

Dobrovolné údaje:       

1) další kontaktní osoba(y) správce pohřebiště,
2) odkaz na platný řád pohřebiště (tím vzniká závazek jej dodržovat a příp. ukládat sankce) 
3) splatnost ceny (platí se zpětně za uplynulé období – viz. ust. § 2218 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
4) odevzdání věci (hrobového místa ve stavu, v jakém si jej nájemce převzal – doporučuje se dát do smlouvy závazek pro nájemce vyklidit na svůj náklad zařízení po skončení nájmu)
5) zadržení movité věci na úhradu pohledávky vůči nájemci (ust. § 2234 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

VZOR - Předloha smlouvy o nájmu hrobového místa – naleznete ZDE -> vzor smlouvy
Při skončení nájmu má nájemce povinnost vyklidit místo od svého majetku, avšak pokud tak neučiní, postupuje provozovatel veřejného pohřebiště podle § 20 písm. f) bodů 4 a 5 obdobně. Po uplynutí jednoho roku od doručení výzvy k vyklizení pohřebního místa nebo veřejného vyvěšení na pohřebišti, se hrobové zařízení nájemce (movitá věc) stává věcí opuštěnou, kterou si může kdokoliv přivlastnit (ust. § 1050 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), přičemž dobu opuštění věcí může prokazatelně znát pouze provozovatel pohřebiště. Opuštěná věc tedy připadá do vlastnictví provozovateli pohřebiště, který s ní naloží podle svého uvážení, to ale neplatí pro hrobky – v jejich případě jde o věc nemovitou, kterou lze považovat za opuštěnou po uplynutí 10 let.

Bližší informace poskytne Ing. Tomáš Vávra, odborný zaměstnanec oddělení památkové péče a cestovního ruchu.