Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

kontrolní činnost

Kontrolní činnost na úseku státní památkové péče provádí Krajský úřad Libereckého kraje u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na území Libereckého kraje v pravidelném tříletém cyklu. V roce 2020 byly provedeny celkem 4 kontroly a to u Městského úřadu Semily, Magistrátu města Liberce, Městského úřadu Frýdlant a Městského úřadu Nový Bor. Plánovaná kontrola u Magistrátu města Jablonec nad Nisou byla z důvodu nouzového stavu v souvislosti s pandemií Covid-19 přeložena na březen roku 2021. Předmětem kontrolní činnosti bylo zejména dodržovaní zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v platném znění (dále jen „zákon o přestupcích“) a příslušných vyhlášek Ministerstva kultury. Zároveň byla provedena kontrola souladu realizovaných prací s vydanými závaznými stanovisky v terénu. Z výsledků kontrol je zřejmé, že byla zjištěna převážně formální pochybení, která neměla vliv na věcnou správnost vydaných závazných stanovisek. Nápravná opatření nebyla ukládána s výjimkou Magistrátu města Liberec, kde bylo uloženo jedno nápravné opatření. (Kontrolní činnost je prováděna na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 67 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.)