Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Památkou roku Libereckého kraje je sídlo Lasvitu v Novém Boru

12. 09. 2020

 

Svého vítěze zná další ročník tradiční soutěže Památka roku, který letos již popáté vyhlásil Liberecký kraj. Na první příčce se ze šesti přihlášených umístilo citlivé a neotřelé spojení památkové obnovy s novostavbou sídla společnosti Lasvit na rohu Palackého náměstí v Novém Boru.

„Jsem velmi hrdý na to, že naše sídlo se těší velkému zájmu a dostalo se mu ocenění jakým je právě Památka roku Libereckého kraje. Nešlo nám o to postavit jen sídlo společnosti, ale posílit povědomí o sklářském řemesle ve městě, ze kterého před mnoha staletími vzešlo, a to se nám nyní daří,“ prohlásil jednatel společnosti Martin Šikola.

Kromě sídla Lasvitu se o cenu v soutěži ucházelo ještě dalších pět obnov kulturních památek. Obec Příšovice představila projekt restaurování sochy sv. Agáty, Doksy vstoupily do soutěže s úpravami tamního zámku, jilemničtí přihlásil projekt obnovy takzvaného zahradního domku v zámeckém parku, Pěnčín soutěžil s rekonstrukcí Kittelova domu na Krásné a město Jablonec představilo projekt obnovy fasády a zasedacích sálů své radnice.

„Zachovávat v dobrém stavu kulturní památky je doslova naše povinnost. Je na nás, abychom mimořádné budovy, vytvořené našimi předchůdci, v dobrém stavu předali budoucím generacím. V případě sídla Lasvitu navíc mimořádně zdařilou rekonstrukci roubeného domu doplňuje  unikátní skleněná novostavba,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Práce na sídle Lasvitu byly ve znamení obnovy dvou roubených sklářských domů tradičními postupy spolu s novostavbou repliky sklářského domu se skleněným pláštěm připomínajícím břidlicovou krytinu. Architektonickou podobu komplexu budov vdechlo studio ov-a architektů Štěpána Valoucha a Jiřího Opočenského, kteří dbali na zachování rázu obou historických budov. Ty se ve spolupráci s Národním památkovým ústavem čtyři roky rekonstruovaly.

Zachovány tak zůstaly například vchodové dveře, které dostaly jen speciální kování ve tvaru loga společnosti. Uvnitř budov je také použita na několika místech hliněná omítka, která byla pro stavby dané doby tradiční. Zajímavostí jednoho z domů je studna uprostřed kanceláří: skrze skleněný poklop lze nahlédnout na dno roky nepoužívané studny, kterou stavební firma odhalila až při rekonstrukci. V původní dokumentaci o ní nebyla ani zmínka.

Ocenění formou symbolického šeku a skleněné plakety s nápisem Památka roku 2019 Libereckého kraje předala v sídle Lasvitu zástupcům firmy v sobotu 12. září Květa Vinklátová, krajská radní pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Stalo se tak v rámci Dnů evropského dědictví.

Cílem soutěže Památka roku je upozornit na úspěšné obnovy kulturních památek a poukázat na ojedinělé stavby v libereckém regionu, které si zaslouží pozornost. Podmínkou účasti v soutěži je dokončení celkové obnovy nebo ucelené etapy rekonstrukce nemovité kulturní památky v kalendářním roce, za nějž je cena udělována, tedy v roce 2019. Podmínkou je, aby se vlastník samotný podílel na obnově nejméně padesáti tisíci korun.

 

Jan Mikulička
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324

Vyhlášení soutěže v roce 2019 na Památku roku 2018 Libereckého kraje

Liberecký kraj vypisuje 4. ročník soutěže o cenu „Památka roku 2018 Libereckého kraje“, která si klade za cíl upozornit občany na úspěšné obnovy kulturních památek a poukázat na ojedinělé stavby v našem regionu. Přihlášky se budou podávat u odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu od 1. února 2019 do 30. 4. 2019 a to emailem na předepsaném formuláři na adrese pamatky@kraj-lbc.cz.

Podmínkou účasti v soutěži je dokončení obnovy nemovité kulturní památky v kalendářním roce nebo etapy obnovy, a zároveň musí být dodržen minimální vlastní podíl vlastník a na realizované obnově ve výši 50.000Kč, viz Statut soutěže Památka roku ... Libereckého kraje . Na výherce čeká finanční odměna ve výši 50.000Kč a trvalá pamětní deska s označením "Památka roku 2018 Libereckého kraje".

1. přihláška

2.  přihláška se souhlasem vlastníka

3. čestné prohlášení o struktuře financování

Povinné přílohy (kromě přihlášky):

a) fotodokumentace památky před a po obnově v roce 2018 a 

b) čestné prohlášení o zdrojích financování včetně předložení dokladů financování vlastního podílu, položkový rozpočet realizovaného projektu.

Dále prosíme v případě zasílání fotodokumentace přiložení celkového pohledu na opravenou památku v roce 2018 a zároveň souhlas autora fotografie s případným publikováním fotografie na webových stránkách Libereckého kraje.

Formulář - Souhlas autora fotografie s publikováním fotograie na webových stránkách kraje.

Nepovinné přílohy:

a)      průzkumy připadající v úvahu pro daný typ objektu (např. stavebně historický průzkum, inventarizace prvků, restaurátorský průzkum, dendrochronologie, měření mikroklima),

b)      stavební řešení projektu - základní výkresy (půdorysy, řezy), případně odpovídající část urbanistické studie.

Bližší informace podá Mgr. Lucie Prandnerová , tel. 485 226 676, +420 739 541 651 , www.kraj-lbc.cz.

Vítězové soutěže Památka roku 2017 Libereckého kraje

V červnu 2018 proběhlo hodnocení shromážděných podkladů pak provádí šestičlenná odborná komise. O hodnocení je vždy sepsán protokol, který je předložen ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje spolu s návrhem na udělení ceny a předání finančního daru.

Hodnocení komise nebývá lehké i díky velké rozmanitosti památkového fondu a širokého spektra realizovaných obnova v Libereckém kraji. To, že hodnocení je náročná věc dokládá i letošní výsledek hodnocení, kdy ocenění „Památka roku 2017 Libereckého kraje“ obdržely dvě památky. Vítězem se stala jednak obnova fasády bývalé papírny v Hamru na Jezeře čp. 5 a dále celková obnova areálu zámku Návarov. Svým provedením jsou obě realizace příkladem citlivé a kvalitní obnovy nemovité kulturní památky. Svým rozsahem provedených prací se realizace nemohou srovnávat.

Papírna v Hamru na Jezeře

Papírna v Hamru na Jezeře je unikátní technickou památkou z druhé poloviny 17. století. Papírna byla založena mimoňským papírníkem Petrem Ossendorfem v roce 1655. Jádro současné stavby je dle dendrochronologického průzkumu datováno do 80. let 17. století, čímž se řadí mezi nejstarší stavby tohoto typu na území celé republiky. Objekt je ojedinělým dokladem raně barokní papírny s cenným dochovaným torzem technologického zařízení. V letech 2014 – 2017 proběhla citlivá a velmi zdařilá obnova a rekonstrukce celé fasády papírny. Fasáda má náročné a u technických staveb severních Čech neobvyklou podobu. Celková koncepce obnovy použila restaurátorský přístup k omítkovým vrstvám, které jsou cenným pramenem vývoje objektu. Dochovaly se zde jak omítky z doby raného, tak vrcholného baroka a dále z období další přestavby s klasicistními omítkami a omítky z dalších stavebních úprav budovy.  Důraz byl kladen na zachování cenných omítek v úrovni suterénu z hladkých lizénových rámců a hrubých základních ploch a v přízemí a patře z bílé základní plochy, rytých obdélných a barevně pojednaných polí a malovaných mezipatrových říms. Z barevných vrstev byl zvolen plošně nejlépe zachovalý šedomodrý odstín.

 Zámek Návarov

Zámek Návarov jako drobné barokní panské sídlo nechala nedaleko hradu Návarov postavit v 60. letech 17. století rodina Lamottů z Frintropu. Zámek je obklopen rozsáhlým anglickým parkem s krásnými dřevinami a nádvořím. Samotný zámek, do současné podoby několikrát upravovaný, obklopuje rozsáhlý park s řadou drobných a provozních staveb. Areál prošel v letech 2013 - 2017 z památkového hlediska velmi náročnou rekonstrukcí, která plně respektuje kulturní, historické a památkové hodnoty celého areálu. Původní areál se skládal z mnoha objektů, které v době, kdy se začínalo s první etapy, se nacházely v torzálním stavu. V rámci obnovy proběhla renovace čtyř objektů, další dva objekty byly zrekonstruovány a podstatně dostavěny a dále zde vznikly tři zcela nové objekty. V rámci obnovy zámecké budovy byla nákladně restaurována také zámecké kaple. To, že obnova byla provedena kvalitně, dokládá i navržení této obnovy na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Zámecké nádvoří získalo pravidelnou barokní kompozici, jíž dominuje zámek s odpovídající nově obnovenou fasádou. Prázdná místa po nechovaných budovách zprostředkovávají výhledy do okolní krajiny. Intimní zónu za zámeckou zdí tvoří romantický park s dominující stavbou altánu. K drobnému zemědělství opět slouží obnovený sad se zelinářskou zahradou.

Vítězové soutěže Památka roku 2016 Libereckého kraje

V květnu roku 2017 proběhlo hodnocení soutěže Památka roku 2016 Libereckého kraje.

Do konce dubna, kdy byla uzávěrka, se přihlásilo celkem 5 účastníků (např. Horní Libchava – obnova sloupu se sochou P. Marie, Boskov – záchrana vzácných boskovských varhan – IV. etapa restaurování., Železný Brod – Trávníky – dokončení obnovy exteriéru domu č.p. 191 v Zahradnické ulici). Hodnotitelská komise složená z odborníků a zástupců Libereckého kraje doporučila na základě daných kritérií dvě památky, a to obnovu Doleního mlýna v Bradlecké Lhotě, jedná se o příkladnou obnovu nejen stavby, ale i technického vybavení a uměleckořemeslných prvků mlýna. 

Foto: Dolení mlýn v Bradlecké Lhotě

Dále pak náročnou obnovu Zámku Svijany, jednalo se o komplexní záchranu nejen Zámku Svijany, ale celého zámeckého areálu ve Svijanech včetně venkovních úprav parku a obnovu objektu Staré školy u vstupu do areálu zámku ve Svijanech.  V části zámeckého objektu se podařilo zřídit expozici Severočeského muzea v Liberci s unikátními archeologickými nálezy z doby bronzové z okolí Svijan. 

Foto: 

Zámek Svijany

Členové rady kraje se s volbou hodnotitelské komise ztotožňují, a to zejména s  ohledem na význam obou objektů pro cestovní ruch a obnovení původního využití Doleního mlýna v Bradlecké Lhotě a nové využití kulturní památky Zámek Svijany, který umožňuje nahlédnout návštěvníkům do sbírek Severočeského muzea a prezentuje tak unikátní archeologické nálezy z doby bronzové i další kulturu a historii dané lokality. Návrh bude dále projednáván na červnovém zastupitelstvu Libereckého kraje.

Vítězi soutěže bude spolu s finanční odměnou ve výši 50tis. Kč předána i trvalá pamětní deska s nápisem „Památka roku 2016 Libereckého kraje“.

 Vítěze soutěže navrhla hodnotitelská komise na základě kritérií uvedených ve schváleném statutu soutěže.