Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Členění památkové péče

Památková péče je rozdělena do dvou základních složek. Jednou složkou je tzv. odborná organizace, kterou představuje Národní památkový ústav. Tento ústav je tvořen odborníky, jejichž náplní práce je poskytování informací, podkladů, navrhování vhodných postupů, technologií a materiálů za účelem obnovy vlastníkům kulturních památek nebo objektů v památkově chráněném území. Zároveň Národní památkový ústav vede evidenci kulturních památek a památkově chráněných území v tzv. památkovém katalogu, který je veřejně přístupný a v němž si každý může prostřednictvím zadání názvu obce a výběrem kraje, případně okresu, jednoduše ověřit, zda se jeho nemovitost nachází v památkově chráněném území nebo je kulturní památkou. Pro Liberecký kraj je příslušným pracovištěm Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci.

Druhou složku představuje tzv. správní orgán, kterým je v případě kulturních památek a památkově chráněných území obecní úřad obce s rozšířenou působností, v případě národních kulturních památek Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Tato složka památkové péče vydává závazná stanoviska a rozhodnutí k obnově, administruje poskytování dotací z rozpočtu Ministerstva kultury nebo kraje, dozírá na vlastní realizaci obnovy a v případě neschválených postupů, poškozování nebo ohrožení kulturního dědictví vede přestupkové řízení. Na území Libereckého kraje se nachází celkem 10 obecních úřadů obce s rozšířenou působností:

 

Magistrát města Liberec

Magistrát města Jablonec nad Nisou

Městský úřad Česká Lípa

Městský úřad Nový Bor

Městský úřad Frýdlant

Městský úřad Turnov

Městský úřad Železný Brod

Městský úřad Tanvald

Městský úřad Semily

Městský úřad Jilemnice

Každý z těchto úřadů spravuje agendu státní památkové péče ve svém správním obvodu. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení památkové péče, metodicky řídí výkon státní památkové péče na území kraje a je nadřízeným správním orgánem.