Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Strategie rozvoje kultury kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví

 

1. Co jsou kulturní a kreativní odvětví?

„KKO zahrnují činnosti, jejichž základy jsou lidská kreativita, dovednosti a talent. (…) Mají potenciál vytvářet bohatství a pracovní místa, zejména využitím duševního vlastnictví. Zahrnují činnosti či produkty veřejné, neziskové a tržní bez ohledu na druh a způsob financování subjektu, který je provádí. Přispívají svou přidanou hodnotou ostatním hospodářským odvětvím a mohou být zdrojem technologických i netechnologických inovací. KKO mají mnoho dalších pozitivních dopadů na společnost i na konkrétní jedince“. MKČR 2014

O kulturních a kreativních odvětvích se dozvíte více na portále

 www.kreativnicesko.cz

O připravovaných krocích na straně Ministerstva kultury pak na stránkách

 https://strategiekkp.mkcr.cz/

2. Proč připravujeme Strategii rozvoje kultury v Libereckém kaji? 

Kultura nás spojuje, přináší inspiraci, budí emoce, vzdělává nás a hraje roli v rozvoji naší identity. Kulturní nabídka ovlivňuje kvalitu našich životů v místech, kde žijeme a pracujeme. Kultura podporuje kreativní myšlení a je zdrojem pro inovaci, kreativní nápady pak pozitivně působí na ekonomický a sociální rozvoj regionu. Liberecký kraj chce být dobrým partnerem a zprostředkovat subjektům kulturních a kreativních odvětví příležitosti, které se na státní úrovni připravují. 

Liberecký kraj si uvědomuje, jak je kultura důležitá a chce ji využívat jako nástroj strategického rozvoje regionu. Aby byl tento nástroj dobře využitelný, je třeba zmapovat kulturní potenciál kraje a potřeby místních hráčů kulturního dění. Proto je strategie připravována ve spolupráci s kulturními a komunitními aktéry i obcemi v Libereckém kraji.

3. K čemu Strategie slouží?

Strategie rozvoje kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví Libereckého kraje bude připravena na období let 2023-2028 a bude sloužit jako nástroj ke koordinaci rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví v území. Na základě analýzy současného stavu kulturního prostředí Libereckého kraje upřesní roli kraje v podpoře kultury a kulturního dědictví a stanoví rozvojovou vizi, která bude doplněna o strategické cíle. K naplnění těchto cílů budou formulována jednotlivá opatření a aktivity.

4. Kdo spolupracuje na přípravě Strategie? 

Strategii připravuje Liberecký kraj, přičemž hlavním tahounem zpracování je Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Na zpracování analytické i návrhové části strategie se podílí experti z dalších odborů krajského úřadu i zřizovaných organizací kraje. Proces zpracování vedou experti na kulturní plánování ze společnosti ONplan lab. Základním nástrojem realizace analytické i návrhové části strategie je pracovní skupina. Jejími členy jsou experti krajského úřadu, zástupci krajských zřizovaných organizací a k spolupráci jsou přizváni vybraní zástupci občanského a neziskového sektoru, obcí i jimi zřizovaných organizací. Členové pracovní skupiny jsou nominováni náměstkyní s gescí kultury Libereckého kraje a Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libereckého kraje.

5. Možnosti zapojení kulturní veřejnosti do procesu přípravy strategie

Do procesu tvorby analytické i návrhové části budou postupně zapojeni aktéři z oblasti kultury, kulturních a kreativních odvětví i kulturního dědictví v kraji. Díky zapojení aktérů do procesu tvorby strategie bude možné lépe poznat jejich potřeby a nasměrovat krajské nástroje podpory pro kulturu. Již v průběhu přípravy strategie vznikne základní platforma pro komunikaci aktérů v kraji, která následně usnadní samotnou realizaci této strategie.

  • ​Hlavním nástrojem zapojení širší kulturní veřejnosti je konzultační skupina, která bude poskytovat zpětnou vazbu k výstupům pracovní skupiny. Zváni jsou všichni aktéři kulturního a kreativního sektoru v kraji i aktéři z oblastí přesahujících do veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru, kteří budou mít o účast zájem.
  • Širší veřejnost bude mít příležitost vyjádřit se jak k analýze, tak k návrhu Strategie podáním zpětné vazby prostřednictvím online formuláře. 
  • Hodnocení kulturního prostředí vybranými skupinami aktérů bude také sbíráno pomocí dotazníkových šetření. 

6. Harmonogram přípravy Strategie a možnosti zapojení          

TERMÍN 

FÁZE PROCESU PŘÍPRAVY

srpen - prosinec 2022

Příprava analýzy současného stavu kulturního prostředí v Libereckém kraji

leden - březen 2023

Příprava návrhové části strategie

duben -  červen 2023

Příprava akčního plánu strategie

červen – září 2023

Projednání strategie v orgánech kraje

JIŽ PROBĚHLO

31.8. 2022 Setkání pracovní skupiny v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje 

Pracovní skupina složená asi z 50 aktérů kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví diskutovala o hlavních silných a slabých stránkách regionu v oblasti kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví.

PRÁVĚ SE DĚJE

19.10. – 4.11. Sběr dat pomocí dotazníkových šetření 

  • Dotazníkové šetření s obcemi k hodnocení kulturního prostředí obcí
  • Dotazníkové šetření s organizacemi působícími v sociálních službách k hodnocení dostupnosti kultury pro specifické skupiny
  • Dotazníkové šetření s managementem středních škol k hodnocení dostupnosti kultury v rámci školního vzdělávání
  • Dotazníkové šetření k hodnocení kulturního prostředí v Libereckém kraji s žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem

Dotazníky byly zaslány přímo respondentům e-mailem. 

PŘIPRAVUJEME

Leden 2023 /                            On-line konzultace analytické části 

Přelom ledna a února 2023 /  Setkání široké konzultační skupiny

Kulturní veřejnost bude informována pomocí komunikačních kanálů Libereckého kraje.

Kontakt:

Koordinátor procesu: 

Mgr. Bc. Martin Féna

martin.fena@kraj-lbc.cz

485 226 914

 

Ivana Maršálková

ivana.marsalkova@kraj-lbc.cz

485 226 489