Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Mapování a tvorba strategických materiálů rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví v Libereckém kraji

EU NPOMK

Dne 7. 6. 2023 obdržel Liberecký kraj rozhodnutí č. j. MK 35800/2023 OUKKO o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Výzvy č. 0232/2022 na tvorbu strategických materiálů v oblasti rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví (dále jen „KKO“) z Národního plánu obnovy – iniciativy 4.5. Rozvoj kulturního a kreativního sektoru na realizaci projektu s názvem Mapování a tvorba strategických materiálů rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví v Libereckém kraji.

Výsledkem projektu tedy bude zejména vytvoření Strategie rozvoje kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví a zmapování kulturních a kreativních odvětví v Libereckém kraji.

1. Co jsou kulturní a kreativní odvětví?

„KKO zahrnují činnosti, jejichž základy jsou lidská kreativita, dovednosti a talent. (…) Mají potenciál vytvářet bohatství a pracovní místa, zejména využitím duševního vlastnictví. Zahrnují činnosti či produkty veřejné, neziskové a tržní bez ohledu na druh a způsob financování subjektu, který je provádí. Přispívají svou přidanou hodnotou ostatním hospodářským odvětvím a mohou být zdrojem technologických i netechnologických inovací. KKO mají mnoho dalších pozitivních dopadů na společnost i na konkrétní jedince“. MKČR 2014.

O kulturních a kreativních odvětvích se dozvíte více na portále

 www.kreativnicesko.cz

O připravovaných krocích na straně Ministerstva kultury pak na stránkách

 https://strategiekkp.mkcr.cz/

2. Proč připravujeme Strategii rozvoje kultury v Libereckém kaji? 

Kultura nás spojuje, přináší inspiraci, budí emoce, vzdělává nás a hraje roli v rozvoji naší identity. Kulturní nabídka ovlivňuje kvalitu našich životů v místech, kde žijeme a pracujeme. Kultura podporuje kreativní myšlení a je zdrojem pro inovaci, kreativní nápady pak pozitivně působí na ekonomický a sociální rozvoj regionu. Liberecký kraj chce být dobrým partnerem a zprostředkovat subjektům kulturních a kreativních odvětví příležitosti, které se na státní úrovni připravují. 

Liberecký kraj si uvědomuje, jak je kultura důležitá a chce ji využívat jako nástroj strategického rozvoje regionu. Aby byl tento nástroj dobře využitelný, je třeba zmapovat kulturní potenciál kraje a potřeby místních hráčů kulturního dění. Proto je strategie připravována ve spolupráci s kulturními a komunitními aktéry i obcemi v Libereckém kraji.

3. K čemu Strategie slouží?

Strategie rozvoje kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví Libereckého kraje bude připravena na období let 2023-2028 a bude sloužit jako nástroj ke koordinaci rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví v území. Na základě analýzy současného stavu kulturního prostředí Libereckého kraje upřesní roli kraje v podpoře kultury a kulturního dědictví a stanoví rozvojovou vizi, která bude doplněna o strategické cíle. K naplnění těchto cílů budou formulována jednotlivá opatření a aktivity.

4. Kdo spolupracuje na přípravě Strategie? 

Strategii připravuje Liberecký kraj, přičemž hlavním tahounem zpracování je Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Na zpracování analytické i návrhové části strategie se podílí experti z dalších odborů krajského úřadu i zřizovaných organizací kraje. Proces zpracování vedou experti na kulturní plánování ze společnosti ONplan lab. Základním nástrojem realizace analytické i návrhové části strategie je pracovní skupina. Jejími členy jsou experti krajského úřadu, zástupci krajských zřizovaných organizací a k spolupráci jsou přizváni vybraní zástupci občanského a neziskového sektoru, obcí i jimi zřizovaných organizací. Členové pracovní skupiny jsou nominováni náměstkyní s gescí kultury Libereckého kraje a Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libereckého kraje.

5. Možnosti zapojení kulturní veřejnosti do procesu přípravy strategie

Do procesu tvorby analytické i návrhové části budou postupně zapojeni aktéři z oblasti kultury, kulturních a kreativních odvětví i kulturního dědictví v kraji. Díky zapojení aktérů do procesu tvorby strategie bude možné lépe poznat jejich potřeby a nasměrovat krajské nástroje podpory pro kulturu. Již v průběhu přípravy strategie vznikne základní platforma pro komunikaci aktérů v kraji, která následně usnadní samotnou realizaci této strategie.

 • ​Hlavním nástrojem zapojení širší kulturní veřejnosti je konzultační skupina, která bude poskytovat zpětnou vazbu k výstupům pracovní skupiny. Zváni jsou všichni aktéři kulturního a kreativního sektoru v kraji i aktéři z oblastí přesahujících do veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru, kteří budou mít o účast zájem.
 • Širší veřejnost bude mít příležitost vyjádřit se jak k analýze, tak k návrhu Strategie podáním zpětné vazby prostřednictvím online formuláře. 
 • Hodnocení kulturního prostředí vybranými skupinami aktérů bude také sbíráno pomocí dotazníkových šetření. 

6. Harmonogram přípravy Strategie a možnosti zapojení         

TERMÍN 

FÁZE PROCESU PŘÍPRAVY

srpen 2022 - prosinec 2022

Sběr dat a realizace dotazníkových šetření 

leden 2023 – duben 2023 

Příprava analýzy současného stavu kulturního prostředí v Libereckém kraji

květen - červenec 2023

Příprava návrhové části strategie

srpen -  září 2023

Příprava akčního plánu strategie

srpen – září 2023

Projednání strategie v orgánech kraje

JIŽ PROBĚHLO

31.8. 2022 Setkání pracovní skupiny v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje 

Pracovní skupina složená asi z 50 aktérů kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví diskutovala o hlavních silných a slabých stránkách regionu v oblasti kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví.

Sběr dat 

Realizace dotazníkových šetření 

·         Dotazníkové šetření s obcemi k hodnocení kulturního prostředí obcí

·         Dotazníkové šetření s organizacemi působícími v sociálních službách k hodnocení dostupnosti kultury pro specifické skupiny

·         Dotazníkové šetření s managementem středních škol k hodnocení dostupnosti kultury v rámci školního vzdělávání

·         Dotazníkové šetření k hodnocení kulturního prostředí v Libereckém kraji s žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem

Zpracování kapitol analýzy 

·         Financování kultury v Libereckém kraji 

·         Situace kultury a kulturního dědictví v obcích Libereckého kraje 

·         Potřeby v oblasti kultury specifických cílových skupin 

·         Profil kraje v oblasti kultury a kulturního dědictví  

Příprava návrhové části ve spolupráci s kulturní veřejností v regionu 

7.6. 2023 setkání pracovní skupiny 

 • Představení analytických východisek 

 • Představení návrhu strategie 

 • Facilitovaná diskuse v menších skupinách, sběr podnětů k návrhu strategie i pro dílčí aktivity

14.6. 2023 konzultace návrhu strategie pro oblast Liberecko–Jablonecké aglomerace 

 • Představení analytických východisek 

 • Představení návrhu strategie 

 • Facilitovaná diskuse v menších skupinách, sběr podnětů k návrhu strategie i pro dílčí aktivity

21.6. 2023 konzultace návrhu strategie pro západ regionu – Česká Lípa 

 • Představení analytických východisek 

 • Představení návrhu strategie 

 • Facilitovaná diskuse v menších skupinách, sběr podnětů k návrhu strategie i pro dílčí aktivity

22.6. 2023 konzultace návrhu strategie pro jihovýchod regionu –Turnov 

 • Představení analytických východisek 

 • Představení návrhu strategie 

 • Facilitovaná diskuse v menších skupinách, sběr podnětů k návrhu strategie i pro dílčí aktivity

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontakt:

Koordinátor projektu: 

Zuzana Kotrmanová 

Z.Koskova@seznam.cz

605 850 951

 

Kontakty za Liberecký kraj:

Mgr. Bc. Martin Féna

martin.fena@kraj-lbc.cz

485 226 914

 

Ivana Maršálková

ivana.marsalkova@kraj-lbc.cz

485 226 489