Počasí Dnes °C
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Aktuality

Vyhlášení soutěže Památka roku 2016 Libereckého kraje

Dne 28. února 2017 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 66/17/ZK vyhlášení druhého ročníku soutěže Památka roku 2016 Libereckého kraje. Příjem elektronických přihlášek bude zahájen 10. března 2017 a ukončen 30. dubna 2017. Přihlášky posílejte na adresu pamatky@kraj-lbc.cz. Pro podání přihlášky je nutné dodržet podmínky soutěže, které upravuje její statut v aktualizovaném znění:

  • obnova musí proběhnout v souladu se závazným stanoviskem a pod dozorem příslušného orgánu státní památkové péče,
  • v roce 2016 byla dokončena obnova nebo ucelená etapa obnovy a zároveň činil vlastní podíl vlastníka na realizované obnově či etapě obnovy minimálně 50.000 Kč,
  • společně s přihláškou budou doloženy povinné přílohy, příp. nepovinné přílohy (viz statut).

Vítěz soutěže, kterého během května vybere odborná šestičlenná hodnotící komise, obdrží finanční odměnu ve výši 50.000 Kč a trvalou pamětní skleněnou desku k umístění na svém objektu. Vítězem soutěže za rok 2015 se stala společnost FKP Frýdlant, s.r.o., Černousy, za obnovu sýpek hospodářského dvora bývalého zámku v Černousích. Sýpky byly zachráněny z havarijního stavu a byla jim dána nová náplň využití v podobě krytých jízdáren.

zdroj: www.zamecky-dvur-cernousy.czSýpky, Černousy

Přihláška do soutěže za rok 2016

Přihláška do soutěže za rok 2016 se souhlasem vlastníka (použijte v případě, že přihlášku nepodává vlastník památky)

Čestné prohlášení o struktuře zdrojů financování

Statut soutěže Památka roku Libereckého kraje (aktualizované znění)

 

Vyhlášení programu na podporu vypracování plánů ochrany na území Libereckého kraje - příjem žádostí do 22. 7. 2016

 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje vyhlašuje program na podporu vypracování plánů ochrany památkových rezervací a zón v Libereckém kraji na rok 2016/2017. Vyhlášení programu a podmínky schválilo dne 31. května 2016 Zastupitelstvo Libereckého kraje svým usnesením č. 269/16/ZK. Podmínky programu, vzorovou žádost o dotaci a vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace na vypracování plánu ochrany nalezete pod odkazy níže.

Vyhlášení programu pro rok 2016/2017

Vzor žádosti o dotaci

Vzor veřejnoprávní smlouvy

 

Rozdělení dotací z programů 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji a 7.3 Stavebně historický průzkum v roce 2016

 

Dne 29. března 2016 schválilo usnesením č. 152/16/ZK Zastupitelstvo Libereckého kraje poskytnutí dotací v dotačních programech 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji a 7.3 Stavebně historický průzkum. V programu 7.2 bylo rozděleno 9.000.000 Kč mezi 48 projektů, 4 projekty byly zařazeny do zásobníku, 55 žádostí zůstalo nepodpořeno a 22 žádostí bylo vyřazeno v rámci kontroly administrativní souladu s podmínkami programu. V programu 7.3 byla rozdělena alokace 300.000 Kč mezi 10 žadatelů, 1 projekt byl zařazen do zásobníku a 2 žádosti byly vyřazeny z důvodu administrativního nesouladu.

Seznam podpořených a nepodpořených žadatelů v programu 7.2

Seznam podpořených a nepodpořených žadatelů v programu 7.3

Plán ochrany městské památkové zóny Jablonec nad Nisou

4. září 2014 nabylo účinnosti opatření obecné povahy č. j. KULK 57280/2014, kterým byl vydán plán ochrany městské památkové zóny Jablonec nad Nisou. Plán ochrany městské památkové zóny Jablonec nad Nisou platí pro celé území městské památkové zóny. V rámci plánu jsou nemovitosti, které nejsou kulturními památkami a nacházejí se na území městské památkové zóny Jablonec nad Nisou rozděleny do několika kategorií. U těchto kategorií je pak vždy stanoven výčet prací, na které není nutné žádat o závazné stavisko orgánu státní památkové péče (tj. Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, odd. státní památkové péče). Součástí opatření obecné povahy jsou též výkresy památkové zóny Jablonec nad Nisou a podkladem pak hodnotící listy jednotlivých objektů v rámci památkové zóny.

Opatření obecné povahy si můžete přečíst zde: OOP_Plan_ochrany_MPZ_Jablonec_nad_Nisou.

Bližší informace:

http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/hlavni-dokumenty/plan-ochrany-mestske-pamatkove-zony.html

Zpracovávám...