Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Aktuality

Dny lidové architektury 8. a 9. 7. 2017

Vybrané stavby lidové architektury typické pro Liberecký kraj budou moci lidé navštívit již počtvrté v rámci Dnů lidové architektury, které se konají o víkendu 8. – 9. července 2017. Pro návštěvníky budou připraveny doprovodné programy ve formě komentovaných prohlídek, ukázek tradičních řemesel, divadelních představení či vystoupení folklorních souborů. Zároveň budou probíhat oslavy 250. výročí založení národní kulturní památky Janatova mlýna v Buřanech u Jablonce nad Jizerou.

I v letošním roce bude zdarma zpřístupněno 14 objektů napříč celým krajem. Kromě prohlídek objektů je na některých místech připraven i doprovodný program pro děti i dospělé. V Janatově mlýně v Buřanech bude během soboty provázet návštěvníky pan Antonín Janata, potomek mlynářské rodiny Janatů, od které mlýn zakoupil současný vlastník. V hrázděném domě č. p. 198 a objektu kovárny č. p. 57 v Dolních Pertolticích budou probíhat komentované prohlídky s ukázkou vaření a pečení v černé kuchyni a ukázkou kovářského řemesla. Již tradiční akce se bude konat u objektu bývalého Beranova hostince v Trávníčku, kde se návštěvníci mohou těšit na Beranovy hody. Semilské roubenky v Jílovecké ulici zvou na ukázky řemesel (keramická dílna, ruční zpracování ovčího rouna), vědomostní kvízy či tvořivé programy pro děti. Nově se také zapojí areál domácí brusičské dílny skla v Harrachově z 18. století, tzv. Harcubova chalupa. Otvírací doba u všech třinácti objektů je různá, některé mají otevřeno celý víkend, jiné pouze jeden den. Více informací v letáku nebo zde: http://www.liberecky-kraj.cz/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs&dr=22974.

janatův mlýn harcuba

Letáky Dny lidové architektury 2017

Harcubova chalupa v Harrachově

Vyhlášení soutěže Památka roku 2016 Libereckého kraje

Dne 28. února 2017 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 66/17/ZK vyhlášení druhého ročníku soutěže Památka roku 2016 Libereckého kraje. Příjem elektronických přihlášek bude zahájen 10. března 2017 a ukončen 30. dubna 2017. Přihlášky posílejte na adresu pamatky@kraj-lbc.cz. Pro podání přihlášky je nutné dodržet podmínky soutěže, které upravuje její statut v aktualizovaném znění:

  • obnova musí proběhnout v souladu se závazným stanoviskem a pod dozorem příslušného orgánu státní památkové péče,
  • v roce 2016 byla dokončena obnova nebo ucelená etapa obnovy a zároveň činil vlastní podíl vlastníka na realizované obnově či etapě obnovy minimálně 50.000 Kč,
  • společně s přihláškou budou doloženy povinné přílohy, příp. nepovinné přílohy (viz statut).

Vítěz soutěže, kterého během května vybere odborná šestičlenná hodnotící komise, obdrží finanční odměnu ve výši 50.000 Kč a trvalou pamětní skleněnou desku k umístění na svém objektu. Vítězem soutěže za rok 2015 se stala společnost FKP Frýdlant, s.r.o., Černousy, za obnovu sýpek hospodářského dvora bývalého zámku v Černousích. Sýpky byly zachráněny z havarijního stavu a byla jim dána nová náplň využití v podobě krytých jízdáren.

zdroj: www.zamecky-dvur-cernousy.czSýpky, Černousy

Přihláška do soutěže za rok 2016

Přihláška do soutěže za rok 2016 se souhlasem vlastníka (použijte v případě, že přihlášku nepodává vlastník památky)

Čestné prohlášení o struktuře zdrojů financování

Statut soutěže Památka roku Libereckého kraje (aktualizované znění)

 

Vyhlášení programu na podporu vypracování plánů ochrany na území Libereckého kraje - příjem žádostí do 22. 7. 2016

 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje vyhlašuje program na podporu vypracování plánů ochrany památkových rezervací a zón v Libereckém kraji na rok 2016/2017. Vyhlášení programu a podmínky schválilo dne 31. května 2016 Zastupitelstvo Libereckého kraje svým usnesením č. 269/16/ZK. Podmínky programu, vzorovou žádost o dotaci a vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace na vypracování plánu ochrany nalezete pod odkazy níže.

Vyhlášení programu pro rok 2016/2017

Vzor žádosti o dotaci

Vzor veřejnoprávní smlouvy

 

Rozdělení dotací z programů 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji a 7.3 Stavebně historický průzkum v roce 2016

 

Dne 29. března 2016 schválilo usnesením č. 152/16/ZK Zastupitelstvo Libereckého kraje poskytnutí dotací v dotačních programech 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji a 7.3 Stavebně historický průzkum. V programu 7.2 bylo rozděleno 9.000.000 Kč mezi 48 projektů, 4 projekty byly zařazeny do zásobníku, 55 žádostí zůstalo nepodpořeno a 22 žádostí bylo vyřazeno v rámci kontroly administrativní souladu s podmínkami programu. V programu 7.3 byla rozdělena alokace 300.000 Kč mezi 10 žadatelů, 1 projekt byl zařazen do zásobníku a 2 žádosti byly vyřazeny z důvodu administrativního nesouladu.

Seznam podpořených a nepodpořených žadatelů v programu 7.2

Seznam podpořených a nepodpořených žadatelů v programu 7.3

Plán ochrany městské památkové zóny Jablonec nad Nisou

4. září 2014 nabylo účinnosti opatření obecné povahy č. j. KULK 57280/2014, kterým byl vydán plán ochrany městské památkové zóny Jablonec nad Nisou. Plán ochrany městské památkové zóny Jablonec nad Nisou platí pro celé území městské památkové zóny. V rámci plánu jsou nemovitosti, které nejsou kulturními památkami a nacházejí se na území městské památkové zóny Jablonec nad Nisou rozděleny do několika kategorií. U těchto kategorií je pak vždy stanoven výčet prací, na které není nutné žádat o závazné stavisko orgánu státní památkové péče (tj. Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, odd. státní památkové péče). Součástí opatření obecné povahy jsou též výkresy památkové zóny Jablonec nad Nisou a podkladem pak hodnotící listy jednotlivých objektů v rámci památkové zóny.

Opatření obecné povahy si můžete přečíst zde: OOP_Plan_ochrany_MPZ_Jablonec_nad_Nisou.

Bližší informace:

http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/hlavni-dokumenty/plan-ochrany-mestske-pamatkove-zony.html

Zpracovávám...