Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Legislativa v oblasti kultury

 

 

Tisk a audiovize

- Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů Informace periodické tiskoviny - Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů Informace neperiodické publikace  

Autorský zákon

- Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých dalších zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů Občanská sdružení oprávněná k výkonu kolektivní správy práv

 

Knihovny

- Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Kroniky

- zákon č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí

 

Muzea a galerie

- zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

 

Státní fondy

- zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky

 

Zákon o audiovizi

- Od 1. ledna 2013  nabyl účinnosti nový zákon o audiovizi č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a o podpoře kinematografie a o změně některých zákonů.

Zpracovávám...