Počasí Dnes °C
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Tradiční lidová kultura

Vláda České republiky přijala dne 5. ledna 2011 usnesením č. 11  Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 - 2015.  Hlavním garantem naplňování Koncepce je Ministerstvo kultury. Při tom se však neobejde bez spolupráce krajské a nižší samosprávy.
Jedním ze zásadních opatření je pověření odborných institucí – jedné na národní úrovni a po jedné v každém kraji, které budou plnit funkce informačních, školících a metodologických pracovišť pro dokumentaci tradiční lidové kultury a péči o ni. Funkcí odborného regionálního pracoviště bylo pro Liberecký kraj pověřeno, na základě dlouhodobých aktivit a usnesením rady kraje,  Muzeum Českého ráje v Turnově.
více na  lidová kultura

Zpracovávám...