Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Tradiční lidová kultura

Vláda České republiky přijala dne 13. ledna 2016 usnesení o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2016 - 2020. Hlavním garantem naplňování Koncepce je Ministerstvo kultury. Při tom se však neobejde bez spolupráce krajské a nižší samosprávy.

Jedním ze zásadních opatření je pověření odborných institucí – jedné na národní úrovni a po jedné v každém kraji, které budou plnit funkce informačních, školících a metodologických pracovišť pro dokumentaci tradiční lidové kultury a péči o ni. Funkcí odborného regionálního pracoviště bylo pro Liberecký kraj pověřeno, na základě dlouhodobých aktivit a usnesením rady kraje, Muzeum Českého ráje v Turnově.
více na  lidová kultura

Zpracovávám...