Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

7.4 Archeologie

Základní údaje a podmínky programu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU

Číslo programu

 7.4

Název podprogramu

Archeologie

Správce podprogramu

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

Účel podpory

Záchrana a poznání archeologického dědictví v Libereckém kraji.

Důvody podpory stanoveného účelu

  • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
  • Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy.

Podpora archeologických výzkumů na území Libereckého kraje, které nejsou dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči hrazeny stavebníkem; restaurování, odborné zpracování a vyhodnocení movitých archeologických nálezů.

Forma podpory

Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Okruh způsobilých žadatelů

Oprávněné organizace dle § 21 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, které mají působnosti pro území Libereckého kraje.

Hodnotící orgán kraje

  • Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje
  • Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (hodnocení formálních náležitostí projektu)

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje

Kontaktní osoba

Ing. Tereza Štochlová, tel.: 485 226 594 / mob.: 739 541 563, e-mail: tereza.stochlova@kraj-lbc.cz

Vyhlášení programu k předkládání žádostí pro rok 2017

PRO ROK 2017 NEBUDE PROGRAM 7.4 VYHLÁŠEN

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci do programu 7.4 Archeologie

VZOR formuláře žádosti o dotaci

VZOR veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

VZOR přílohy žádosti č.1 - identifikace projektu

Formulář žádosti o dotaci

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI

Příloha žádosti o dotaci č. 1 - identifikace projektu

Čestné prohlášení o neuplaťnování odpočtu DPH na vstupu

PŘÍLOHY K UZAVŘENÍ SMLOUVY

Čestné prohlášení o vypořádání závazků - právnická osoba

Čestné prohlášení ve smyslu Čl. 1, bodu 6, písm. a-f Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu LK

ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Formulář závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování

STATUT DOTAČNÍHO FONDU, ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Statut Dotačního fondu Libereckého kraje

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje

Zpracovávám...