Počasí Dnes 2°C Zítra 0°C
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

7.3 Stavebně historický průzkum

Základní údaje a podmínky programu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU

Číslo programu

7.3

Název programu

Stavebně historický průzkum

Správce programu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

Účel programu

Průzkum a dokumentace nemovitých kulturních památek, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Libereckého kraje.

Důvody podpory stanoveného účelu

Podpora komplexního poznání historie, stavebního vývoje a současného stavu kulturních památek na území Libereckého kraje. Zpracované SHP slouží jako podklad pro obnovu kulturních památek.

Forma podpory

Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Okruh způsobilých žadatelů

Vlastníci kulturních památek na území Libereckého kraje, příp. fyzická či právnická osoba se souhlasem vlastníka kulturní památky s realizací zamýšleného projektu (viz příloha č. 2 žádosti o dotaci).

Dotaci v rámci programu nelze poskytnout na stavebně historický průzkum kulturních památek ve vlastnictví Libereckého kraje nebo ČR, tzn. žadatelem nemůže být příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj nebo stát.

Hodnotící orgán kraje

  • Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje ve spolupráci s kulturní komisí Rady LK
  • Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (hodnocení formálních náležitostí projektu)

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje

Kontaktní osoba

Ing. Tereza Štochlová, tel.: 485 226 594/mob.: 739 541 563, e-mail: tereza.stochlova@kraj-lbc.cz

Další informace

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ OD 25. LEDNA DO 22. ÚNORA 2016 DO 12 HOD.

VÝSLEDKY - SEZNAM PODPOŘENÝCH A NEPODPOŘENÝCH ŽADATELŮ 2016

Vyhlášení programu 7.3 pro rok 2016

VZOR smlouvy o poskytnutí dotace - FO nepodnikající

VZOR smlouvy o poskytnutí dotace - PO a FO podnikající

Formulář žádosti

DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNÉ VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI

Příloha žádosti č. 1 - Podrobný popis projektu/objektu

Příloha žádosti č. 2 - souhlas vlastníka (FO) s realizací projektu

Příloha žádosti č. 2 - souhlas vlastníka (PO) s realizací projektu

Čestné prohlášení o neuplatňování odpočtu DPH na vstupu

PŘÍLOHY K UZAVŘENÍ SMLOUVY

Čestné prohlášení o vypořádání závazků - PRÁVNICKÁ OSOBA

Čestné prohlášení o vypořádání závazků - FYZICKÁ OSOBA

Čestné prohlášení ve smyslu Čl. 1, bodu 6 Zásad pro poskytování dotací - PRÁVNICKÁ OSOBA

Čestné prohlášení ve smyslu Čl. 1, bodu 6 Zásad pro poskytování dotací - FYZICKÁ OSOBA

MOŽNOST ČERPÁNÍ ZÁLOHY Z DOTACE

V souladu s podmínkami statutu Dotačního fondu Libereckého kraje a podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace lze po uzavření smlouvy požádat o poskytnutí zálohy ve výši max. 50 % z přiznané částky. Žádost o zálohu v písemné formě zasílejte na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Formulář žádosti o zálohu z přiznané dotace 2016

ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Formulář závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování

Čestné prohlášení o shodě účetních dokladů s originálem PO

Čestné prohlášení o shodě účetních dokladů s originálem FO

Čestné prohlášení o čerpání další dotace na projekt PO

Čestné prohlášení o čerpání další dotace na projekt FO

STATUT DOTAČNÍHO FONDU, ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Statut Dotačního fondu Libereckého kraje

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje

 

Zpracovávám...