Počasí Dnes -7°C Zítra -5°C
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

7.3 Stavebně historický průzkum

Základní údaje a podmínky programu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU

Číslo programu

7.3

Název programu

Stavebně historický průzkum

Správce programu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

Účel programu

Průzkum a dokumentace nemovitých kulturních památek, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Libereckého kraje.

Důvody podpory stanoveného účelu

Podpora komplexního poznání historie, stavebního vývoje a současného stavu kulturních památek na území Libereckého kraje. Zpracované SHP slouží jako podklad pro obnovu kulturních památek.

Forma podpory

Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Okruh způsobilých žadatelů

Vlastníci kulturních památek na území Libereckého kraje, příp. fyzická či právnická osoba se souhlasem vlastníka kulturní památky s realizací zamýšleného projektu (viz příloha č. 2 žádosti o dotaci).

Dotaci v rámci programu nelze poskytnout na stavebně historický průzkum kulturních památek ve vlastnictví Libereckého kraje nebo ČR, tzn. žadatelem nemůže být ani příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj nebo stát.

Hodnotící orgán kraje

  • Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje
  • Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (hodnocení formálních náležitostí projektu)

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje

Kontaktní osoba

Ing. Tereza Štochlová, tel.: 485 226 594 / mob.: 739 541 563, e-mail: tereza.stochlova@kraj-lbc.cz

Další informace

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU NA ROK 2017 ODSOUHLASILA NA SVÉM JEDNÁNÍ DNE 10.1.2017 RADA KRAJE.

 

NÁSLEDUJE PROJEDNÁNÍ VÝBOREM CESTOVNÍHO RUCHU, PAMÁTKOVÉ PÉČE A KULTURY DNE 24.1.2017 A POTÉ SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM LK NA JEDNÁNÍ DNE 31.1.2017.

 

V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ BUDOU VYHLÁŠENÍ A PODMÍNKY PROGRAMU ZVEŘEJNĚNY NEJPOZDĚJI OD 3.2.2017 ZDE A NA ÚŘEDNÍ DESCE V SEKCI "DOTACE".

DŮLEŽITÉ - NĚKOLIK DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNÉ VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

VÝSLEDKY - SEZNAM PODPOŘENÝCH A NEPODPOŘENÝCH ŽADATELŮ 2016

Vyhlášení programu 7.3 pro rok 2016

VZOR smlouvy o poskytnutí dotace - FO nepodnikající

VZOR smlouvy o poskytnutí dotace - PO a FO podnikající

Formulář žádostI o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje - AKTUÁLNÍ FORMULÁŘ ŽÁDOSTI NA ROK 2017 BUDE ZVEŘEJNĚN SPOLEČNĚ S VYHLÁŠENÍM PROGRAMU - ZATÍM ŽÁDNÉ FORMULÁŘE NEPŘEDVYPLŇUJTE!

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O DOTACI - VYPLŇTE DO PŘILOŽENÝCH FORMULÁŘŮ !

Příloha žádosti č. 1 - Podrobný popis projektu/objektu

Příloha žádosti č. 2 - souhlas vlastníka (FO) s realizací projektu - dokládejte pouze v případě, pokud je žádost o dotaci podávána jinou osobou než vlastníkem kulturní památky a projekt bude realizovat tato osoba na svou odpovědnost,

Příloha žádosti č. 2 - souhlas vlastníka (PO) s realizací projektu - dokládejte pouze v případě, pokud je žádost o dotaci podávána jinou osobou než vlastníkem kulturní památky a projekt bude realizovat tato osoba na svou odpovědnost

Čestné prohlášení o uplatňování/neuplatňování odpočtu DPH na vstupu - dokládá pouze plátce DPH

DALŠÍ POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O DOTACI

Fotodokumentace objektu (min. 3 fotografie)

Kopie smlouvy o dílo (případně závazné objednávky) včetně rozpočtu na rok 2017

Kopie závazného stanoviska orgánu státní památkové péče, pokud stanovuje zpracování SHP jako podmínku realizace obnovy kulturní památky

Kopie dokumentu, kterým správní orgán uložil podmínku zpracovat SHP z důvodu zrušení prohlášení objektu za kulturní památku, je-li SHP zpracováváno z tohoto důvodu.


PŘÍLOHY K UZAVŘENÍ SMLOUVY

Čestné prohlášení ve smyslu Čl. 1, bodu 6 Zásad pro poskytování fin. podpory z rozpočtu LK (PO

Čestné prohlášení ve smyslu Čl. 1, bodu 6 Zásad pro poskytování fin. podpory z rozpočtu LK (FO)

MOŽNOST ČERPÁNÍ ZÁLOHY Z DOTACE

V souladu s podmínkami statutu Dotačního fondu Libereckého kraje a podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace lze po uzavření smlouvy požádat o poskytnutí zálohy ve výši max. 50 % z přiznané částky. Žádost o zálohu v písemné formě zasílejte na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Formulář žádosti o zálohu z přiznané dotace 2017


ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Formulář závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování

Čestné prohlášení o shodě účetních dokladů s originálem PO

Čestné prohlášení o shodě účetních dokladů s originálem FO

Čestné prohlášení o čerpání další dotace na projekt PO

Čestné prohlášení o čerpání další dotace na projekt FO


STATUT DOTAČNÍHO FONDU, ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Statut Dotačního fondu Libereckého kraje

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje

 

Zpracovávám...