Počasí Dnes -7°C Zítra -5°C
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

Základní údaje a podmínky programu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU

Číslo programu

 7.2

Název programu

Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

Správce programu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

Účel programu

Zachování a obnova movitých a nemovitých kulturních památek, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Libereckého kraje.

Restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, prováděné osobami s povolením k restaurování zapsanými v Seznamu osob s povolením k restaurování, který vede ministerstvo kultury.

Důvody podpory stanoveného účelu

Dle § 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, může kraj vlastníku kulturní památky na jeho žádost poskytnout ze svých rozpočtových prostředků příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky za účelem jejího účinnějšího společenského uplatnění.

Forma podpory

Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Okruh způsobilých žadatelů

Vlastníci kulturních památek na území Libereckého kraje, příp. fyzická či právnická osoba se souhlasem vlastníka kulturní památky s realizací zamýšleného projektu (viz příloha č. 2 žádosti o dotaci).

Dotaci v rámci programu nelze poskytnout na obnovu kulturních památek ve vlastnictví Libereckého kraje nebo České republiky

Hodnotící orgán kraje

  • Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje
  • Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (hodnocení formálních náležitostí projektu)

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje

Kontaktní osoba

Ing. Tereza Štochlová, tel.: 485 226 594 / mob.: 739 541 563, e-mail: tereza.stochlova@kraj-lbc.cz

Další informace

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU NA ROK 2017 ODSOUHLASILA NA SVÉM JEDNÁNÍ DNE 10.1.2017 RADA KRAJE.

 

NÁSLEDUJE PROJEDNÁNÍ VÝBOREM CESTOVNÍHO RUCHU, PAMÁTKOVÉ PÉČE A KULTURY DNE 24.1.2017 A POTÉ SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM LK NA JEDNÁNÍ DNE 31.1.2017.

 

V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ BUDOU VYHLÁŠENÍ A PODMÍNKY PROGRAMU ZVEŘEJNĚNY NEJPOZDĚJI OD 3.2.2017 ZDE A NA ÚŘEDNÍ DESCE V SEKCI "DOTACE".

DŮLEŽITÉ - NĚKOLIK DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNÉ VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

VÝSLEDKY - SEZNAM PODPOŘENÝCH A NEPODPOŘENÝCH ŽADATELŮ 2016

Vyhlášení programu 7.2 pro rok 2016

VZOR smlouvy o poskytnutí dotace - FO nepodnikající

VZOR smlouvy o poskytnutí dotace - PO a FO podnikající

Formulář žádosti o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje - AKTUÁLNÍ FORMULÁŘ ŽÁDOSTI NA ROK 2017 BUDE ZVEŘEJNĚN SPOLEČNĚ S VYHLÁŠENÍM PROGRAMU - ZATÍM ŽÁDNÉ FORMULÁŘE NEPŘEDVYPLŇUJTE! 

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O DOTACI - VYPLŇTE DO PŘILOŽENÝCH FORMULÁŘŮ !

Příloha č. 1 žádosti - Podprobný popis projektu/objektu

Příloha č. 2 žádosti - Souhlas vlastníka (FO) s realizací prací - dokládejte pouze v případě, pokud je žádost o dotaci podávána jinou osobou než vlastníkem kulturní památky a projekt bude realizovat tato osoba na svou odpovědnost,

Příloha č. 2 žádosti - Souhlas vlastníka (PO) s realizací prací - dokládejte pouze v případě, pokud je žádost o dotaci podávána jinou osobou než vlastníkem kulturní památky a projekt bude realizovat tato osoba na svou odpovědnost,

Plná moc - přiloží se k žádosti v případě, kdy má kulturní památka více spoluvlastníků

Čestné prohlášení o uplaňování/neuplatňování DPH na vstupu - dokládá pouze plátce DPH

DALŠÍ POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O DOTACI

Kopie závazného stanoviska orgánu státní památkové péče k provedení prací, které jsou předmětem projektu

Kopie smlouvy o dílo (případně závazné objednávky) včetně položkového rozpočtu na rok 2017

V případě restaurování restaurátorský záměr

Fotodokumentace objektu

U nemovitostí, které se nezapisují do katastru nemovitostí a u movitých věcí čestné prohlášení o vlastnictví nebo jiný doklad prokazující vlastnictví

V případě, že objekt, na jehož obnovu je dotace požadována, neslouží k trvalému či rekreačnímu bydlení či jako sídlo firmy, musí být prokazatelně doložená jeho otevírací doba (s ohledem na hodnotící kritéria)


PŘÍLOHY K UZAVŘENÍ SMLOUVY (k jejich předložení budou vyzváni pouze úspěšní žadatelé)

Čestné prohlášení ve smyslu Čl. 1, bodu 6 Zásad pro poskytování dotací (FO)

Čestné prohlášení ve smyslu Čl. 1, bodu 6 Zásad pro poskytování dotací (PO)

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

MOŽNOST ČERPÁNÍ ZÁLOHY Z DOTACE

V souladu s podmínkami statutu Dotačního fondu Libereckého kraje a podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace lze po uzavření smlouvy požádat o poskytnutí zálohy ve výši max. 50 % z přiznané částky. Žádost o zálohu v písemné formě zasílejte na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Formulář žádosti o zálohu z přiznané dotace 2017


ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Formulář závěrečné zprávy

Formulář závěrečného vyúčtování

Čestné prohlášení o shodě předložených účetních dokladů s originálem FO

Čestné prohlášení o shodě předložených účetních dokladů s originálem PO

Čestné prohlášení o čerpání další dotace na projekt FO

Čestné prohlášení o čerpání další dotace na projekt PO


STATUT DOTAČNÍHO FONDU, ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Statut Dotačního fondu Libereckého kraje

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje

Zpracovávám...