Počasí Dnes 2°C Zítra 0°C
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

Základní údaje a podmínky programu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU

Číslo programu

 7.2

Název programu

Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

Správce programu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

Účel programu

Zachování a obnova movitých a nemovitých kulturních památek, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Libereckého kraje.

Restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, prováděné osobami s povolením k restaurování zapsanými v Seznamu osob s povolením k restaurování, který vede ministerstvo kultury.

Důvody podpory stanoveného účelu

Dle § 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, může kraj vlastníku kulturní památky na jeho žádost poskytnout ze svých rozpočtových prostředků příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky za účelem jejich účinnějšího společenského uplatnění.

Forma podpory

Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Okruh způsobilých žadatelů

Vlastníci kulturních památek na území Libereckého kraje, příp. fyzická či právnická osoba se souhlasem vlastníka kulturní památky s realizací zamýšleného projektu (viz příloha č. 2 žádosti o dotaci).

Dotaci v rámci programu nelze poskytnout na obnovu kulturních památek ve vlastnictví Libereckého kraje nebo České republiky.

Hodnotící orgán kraje

  • Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje ve spolupráci s Kulturní komisí Rady LK
  • Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (hodnocení formálních náležitostí projektu)

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje

Kontaktní osoba

Ing. Tereza Štochlová, tel.: 485 226 594/mob.: 739 541 563, e-mail:tereza.stochlova@kraj-lbc.cz

Další informace

 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ OD 25. LEDNA DO 22. ÚNORA 2016 DO 12 HOD.

VÝSLEDKY - SEZNAM PODPOŘENÝCH A NEPODPOŘENÝCH ŽADATELŮ 2016

Vyhlášení programu 7.2 pro rok 2016

VZOR smlouvy o poskytnutí dotace - FO nepodnikající

VZOR smlouvy o poskytnutí dotace - PO a FO podnikající

Formulář žádosti

DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNÉ VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI

Příloha č. 1 žádosti - Podprobný popis projektu/objektu

Příloha č. 2 žádosti - Souhlas vlastníka (FO) s realizací prací

Příloha č. 2 žádosti - Souhlas vlastníka (PO) s realizací prací

Plná moc - přiloží se k žádosti v případě, kdy má kulturní památka více spoluvlastníků

Čestné prohlášení o neuplatňování DPH na vstupu

PŘÍLOHY K UZAVŘENÍ SMLOUVY (k jejich předložení budou vyzváni pouze úspěšní žadatelé)

Čestné prohlášení o vypořádání závazků - FYZICKÁ OSOBA

Čestné prohlášení o vypořádání závazků - PRÁVNICKÁ OSOBA

Čestné prohlášení ve smyslu Čl. 1, bodu 6 Zásad pro poskytování dotací - FYZICKÁ OSOBA

Čestné prohlášení ve smyslu Čl. 1, bodu 6 Zásad pro poskytování dotací - PRÁVNICKÁ OSOBA

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

MOŽNOST ČERPÁNÍ ZÁLOHY Z DOTACE

V souladu s podmínkami statutu Dotačního fondu Libereckého kraje a podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace lze po uzavření smlouvy požádat o poskytnutí zálohy ve výši max. 50 % z přiznané částky. Žádost o zálohu v písemné formě zasílejte na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Formulář žádosti o zálohu z přiznané dotace 2016

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Formulář závěrečné zprávy

Formulář závěrečného vyúčtování

Čestné prohlášení o shodě předložených účetních dokladů s originálem FO

Čestné prohlášení o shodě předložených účetních dokladů s originálem PO

Čestné prohlášení o čerpání další dotace na projekt FO

Čestné prohlášení o čerpání další dotace na projekt PO

STATUT DOTAČNÍHO FONDU, ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Statut Dotačního fondu Libereckého kraje

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje

Zpracovávám...